DARKOL.CO شرکت ها افراد محصولات وبلاگ اضافه نمودن شرکت English
سازمان های جامعه
  سازمان های اجتماعی مجموعه ای از فعالیت هایی را در سطح جامعه ای دنبال می کند کههدف آن ارتقاء مطلوب در رفاه اجتماعی افراد، گروه ها، سازمان ها و محله ها است.این مترادف با کار جامعه، توسعه جامعه و بسیج جامعه است. این می تواند به نمایندگی از سازمان های مبتنی بر جامعه، انجمن های داوطلبانه، پروژه های جامعه، سازمان های غیر انتفاعی باشد و ممکن است به عنوان راهی برای سازماندهی جامعه محدود به جغرافیا، فضایمشترک و / یا تجربه مشترک، علاقه، نیاز و یا نگرانی باشد.سازمان های اجتماعی از سازماندهی جامعه محور گرا متمایز هستند که با تمرکز بر تغییرات بلندمدت از طریق سازماندهی جامعه متمرکز بر تغییرات کوتاه مدت می شود.
سازمان های جامعه

سازمان های اجتماعی مجموعه ای از فعالیت هایی را در سطح جامعه ای دنبال می کند کههدف آن ارتقاء مطلوب در رفاه اجتماعی افراد، گروه ها، سازمان ها و محله ها است.این مترادف با کار جامعه، توسعه جامعه و بسیج جامعه است. این می تواند به نمایندگی از سازمان های مبتنی بر جامعه، انجمن های داوطلبانه، پروژه های جامعه، سازمان های غیر انتفاعی باشد و ممکن است به عنوان راهی برای سازماندهی جامعه محدود به جغرافیا، فضایمشترک و / یا تجربه مشترک، علاقه، نیاز و یا نگرانی باشد.سازمان های اجتماعی از سازماندهی جامعه محور گرا متمایز هستند که با تمرکز بر تغییرات بلندمدت از طریق سازماندهی جامعه متمرکز بر تغییرات کوتاه مدت می شود. این امر اغلب ازطریق انعطاف، همکاری، مشارکت، آموزش مردم و دموکراسی مستقیم انجام می شود.در سازمان، تغییرات زیادی در اندازه و ساختار سازمانی وجود دارد. بعضی از آنها به طور رسمی با قانون اساسی نوشته شده و هیئت مدیره (همچنین به عنوان کمیته شناخته می شوند)،در حالی که دیگران بسیار کوچکتر و غیر رسمی هستند.تحول اخیر سازمان های اجتماعی، به ویژه در کشورهای دارای درآمد پایین، این دیدگاه را تقویت کرده است که این سازمان های چالش برانگیز برای پرداختن به نیازهای محلی موثرتراز سازمان های خیریه بزرگتر و بوروکراتیک و سازماندهی کوتاه مدت هستند استراتژی ها.چندگانگی مؤسسات، گروه های منافع و مجموعه فعالیت ها لزوما سازمان اجتماعی را تعریفنمی کنند. عواملي مانند تعامل، ادغام و هماهنگي گروه ها و دارايي ها، فعاليت ها و روابط موجود، تکامل گروه ها و نهادهاي جديد، ويژگي هاي منحصر به سازمان اجتماعي هستند.

- شرکت های که آخیرا اضافه شده
  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  logo کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
وب سایت :
ایمیل : fazalhadi.faizan@gmail.com
آدرس : -
نمبر : +93 79 541 4260
شغل اضلی : طرح و تصویب قوانین، مقرره‌ها و طرزالعمل‌های مربوط خدمات ملکی افغانستان؛
محصولات و خدمات: ,,,

  اداره مستقل ارگانهای محلی  logo اداره مستقل ارگانهای محلی
وب سایت :
ایمیل : info@idlg.gov.af
آدرس : آدرس: چهارراهی آریانا پهلوی سفارت ایتالیا ـ کابل
نمبر : +93 20 210 6569 020 21 04 708
شغل اضلی : مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری نموده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مر
محصولات و خدمات: ,,,

 وزارت احيا و انکشاف دهات logo وزارت احيا و انکشاف دهات
وب سایت :
ایمیل : info@mrrd.gov.af
آدرس : کابل، افغانستان سرک نیله باغ، دارالامان
نمبر : +93(0) 20 2520458
شغل اضلی : تقویت زیربناهای موجود در روستاها، ایجاد سهولت های اولیه زنده ګی و فرصت های کاری برای روستا نشینان، رشد و تقویت صنایع دستی و تولیدات متشبثین
محصولات و خدمات: ,,,

 وزارت شهرسازی و اراضی logo وزارت شهرسازی و اراضی
وب سایت :
ایمیل : 1012@mudl.gov.af
آدرس : وزارت شهرسازی و اراضی، مکروریان سوم، کابل – افغانستان
نمبر : tel:1012
شغل اضلی : اصلاح ساختار های قانونی و تشکیلاتی ادارات دولتی
محصولات و خدمات: ,,,

 ادارۀ ملی احصائیه و معلومات logo ادارۀ ملی احصائیه و معلومات
وب سایت :
ایمیل : info@nsia.gov.af mail@nsia.g
آدرس : ناحیه هفتم سرک چهلستون، نزدیک باغ بابر
نمبر : (+93)793849442 +93 791653759
شغل اضلی : به هدف ایجاد سیستم واحد علمی ثبت ارقام احصائیوی
محصولات و خدمات: ,,,

 وزارت معادن و پترولیم logo وزارت معادن و پترولیم
وب سایت :
ایمیل : pr@momp.gov.af
آدرس : چهار راهی شهید عبدالحق, کابل, افغانستان
نمبر : +93 (0)20 230 44 55
شغل اضلی : اهداف درازمدت وزارت شامل ایجاد اداره موثر جهت استفاده موثر از منابع طبیعی، ایجاد اشتغال وظیفوی، رشد اقتصاد کشور وهمچنان تشویق سرمایه گذار
محصولات و خدمات: ,,,

 وزارت انرژی و آب logo وزارت انرژی و آب
وب سایت :
ایمیل : info@mew.gov.af
آدرس : سناتوریم سرک دارالامان کابل ، افغانستان
نمبر : +93 (0) 20 252 1208
شغل اضلی : وزارت انرژی و آب یکی از وزاتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد
محصولات و خدمات: ,,,

  وزارت ترانسپورت logo وزارت ترانسپورت
وب سایت :
ایمیل : info@mot.gov.af
آدرس : پل چرخی - کابل, افغانستان
نمبر : + 93 (0) 20 231 1957
شغل اضلی : عرضه خدمات ترانسپورتی
محصولات و خدمات: ,,,

  اداره تدارکات ملی logo اداره تدارکات ملی
وب سایت :
ایمیل : info.npa@aop.gov.af
آدرس : پشتونستان وات، کابل، افغانستان
نمبر : +93 72 888 8992 +93 (0) 728 88 89 93
شغل اضلی : هدف نهایی این ریفورم را همانا تقویت روند توسعه اقتصادی، کنترول مصارفات عامه و محو فساد اداری تشکیل میدهد
محصولات و خدمات: ,,,

افراد در سازمان های جامعه
سعد محسنی

سعد محسنی

تاجر و کارآفرین افغان-استرالیایی

محصولات

جلغوزه

افغانستان جلغوزه را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 100,000,000 دلار آمریکا

انگور

افغانستان انگور را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,038,271 دلار آمریکا

جواری

افغانستان جواری را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 107,002 دلار آمریکا

انجیر

افغانستان انجیر را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 10,714 دلار آمریکا

کشمش آبجوش

افغانستان کشمش آبجوش را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 10,829,684 دلار آمریکا

زردالو خشک

افغانستان زردالو خشک را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,119,860 دلار آمریکا

شیرین بویه

افغانستان شیرین بویه را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,237,612 دلار آمریکا

زیره

افغانستان زیره را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,255,963 دلار آمریکا

آلو بُخارا

افغانستان آلو بُخارا را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,281,226 دلار آمریکا

چهارمغز

افغانستان چهارمغز را صادر میکنذ
مجمع معاملات با افغانستان : 1,295,384 دلار آمریکاده محصول که بیشتر بازدید شده